بازرگانی الکترو گستر تهران | واردات تجهیزات برق صنعتی و اندازه گیری

bg-imagestop بازرگانی الکترو گستر تهران - Ebm Papst
Подробнее на сайте: https://pc-room.ruhttps://holdnews.ru
https://news101.ruGo to top of page https://maincredit.ruhttps://priornews.ru
https://automobyle.ruhttps://leadingnews.ru
https://newsexplore.ru https://ultimnews.ruhttps://topallnews.ruhttps://prime-pc.ruhttps://estascredit.ruhttps://newshead.ruhttps://hotsnews.ru https://flarenews.ru

دسته بندی محصولات

Ebm Papst

Ebm Papst

EBM-PAPST بازرگانی الکترو گستر تهران - Ebm Papst

فن تابلویی EBM PAPST ، فن AC ای بی ام پاپ ست ، فن بوشی SAN ACE ، فن بلبرینگی ADDA
شرکت فنی و مهندسی الکترو گستر تهران توزیع کننده محصولات شرکت هایSAN ACE ژاپن EBMPAPSTآلمان و COMMONWEALTH تایوان در ایران، آمادگی خود را جهت ارائه انواع فن در ابعاد و ولتاژهای مختلف اعلام می‎دارد:

فن110V AC بلبرینگی ( BALL BEARING ) :
1.  فن بلبرینگی 25×80×80 با ولتاژ 110 ولت AC شرکت آدا تایوان.
2.  فن بلبرینگی 38×120×120 با ولتاژ 110 ولت AC شرکت ADDA تایوان.
3.  فن بلبرینگی 50×150×150 با ولتاژ 110 ولت AC شرکت ادا تایوان.
4.  فن بلبرینگی 60×200×200 با ولتاژ 110 ولت AC شرکت ADDA تایوان.
5.  فن بلبرینگی 60×220×220 با ولتاژ 110 ولت AC شرکت آدا تایوان.

فن 6V DC بلبرینگی ( BALL BEARING ) :
6.  فن بلبرینگی 25×80×80 با ولتاژ 6 ولت DC شرکت آدا تایوان.
7.  فن بلبرینگی 38×120×120 با ولتاژ 6 ولت DC شرکت ADDA تایوان.
8.  فن بلبرینگی 50×150×150 با ولتاژ 6 ولت DC شرکت آدا تایوان.
9.  فن بلبرینگی 60×200×200 با ولتاژ 6 ولت DC شرکت ADDA تایوان.
10.  فن بلبرینگی 60×220×220 با ولتاژ 6 ولت DC شرکت ادا تایوان.

فن110V AC بوشی :
11.  فن بوشی 25×80×80 با ولتاژ 110 ولت AC شرکت آدا تایوان.
12.  فن بوشی 38×120×120 با ولتاژ 110 ولت AC شرکت ADDA تایوان.
13.  فن بوشی 50×150×150 با ولتاژ 110 ولت AC شرکت ادا تایوان.
14.  فن بوشی 60×200×200 با ولتاژ 110 ولت AC شرکت ADDA تایوان.
15.  فن بوشی 60×220×220 با ولتاژ 110 ولت AC شرکت آدا تایوان.

فن DC 6V بوشی :
16.  فن بوشی 25×80×80 با ولتاژ 6 ولت DC شرکت آدا تایوان.
17.  فن بوشی 38×120×120 با ولتاژ 6 ولت DC شرکت ADDA تایوان.
18.  فن بوشی 50×150×150 با ولتاژ 6 ولت DC شرکت آدا تایوان.
19.  فن بوشی 60×200×200 با ولتاژ 6 ولت DC شرکت ADDA تایوان.
20.  فن بوشی 60×220×220 با ولتاژ 6 ولت DC شرکت آدا تایوان.

فن220V AC بلبرینگی ( BALL BEARING ) :
21.  فن بلبرینگی 25×80×80 با ولتاژ 220 ولت AC شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.
22.  فن بلبرینگی 38×120×120 با ولتاژ 220 ولت AC شرکت EBM PAPST آلمان.
23.  فن بلبرینگی 50×150×150 با ولتاژ 220 ولت AC شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.
24.  فن بلبرینگی 60×200×200 با ولتاژ 220 ولت AC شرکت EBM PAPST آلمان.
25.  فن بلبرینگی 60×220×220 با ولتاژ 220 ولت AC شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.

فن DC 12Vبلبرینگی ( BALL BEARING ) :
26.  فن بلبرینگی 25×80×80 با ولتاژ 12 ولت DC شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.
27.  فن بلبرینگی 38×120×120 با ولتاژ 12 ولت DC شرکت EBM PAPST آلمان.
28.  فن بلبرینگی 50×150×150 با ولتاژ12 ولت DC شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.
29.  فن بلبرینگی 60×200×200 با ولتاژ 12 ولت DC شرکت EBM PAPST آلمان.
30.  فن بلبرینگی 60×220×220 با ولتاژ 12 ولت DC شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.

فن380V AC بوشی :
31.  فن بوشی 25×80×80 با ولتاژ 380 ولت AC شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.
32.  فن بوشی 38×120×120 با ولتاژ 380 ولت AC شرکت EBM PAPST آلمان.
33.  فن بوشی 50×150×150 با ولتاژ 380 ولت AC شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.
34.  فن بوشی 60×200×200 با ولتاژ 380 ولت AC شرکت EBM PAPST آلمان.
35.  فن بوشی 60×220×220 با ولتاژ 380 ولت AC شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.

فن DC 24V بوشی :
36.  فن بوشی 25×80×80 با ولتاژ 24 ولت DC شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.
37.  فن بوشی 38×120×120 با ولتاژ 24 ولت DC شرکت EBM PAPST آلمان.
38.  فن بوشی 50×150×150 با ولتاژ 24 ولت DC شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.
39.  فن بوشی 60×200×200 با ولتاژ 24 ولت DC شرکت EBM PAPST آلمان.
40.  فن بوشی 60×220×220 با ولتاژ 24 ولت DC شرکت ای بی ام پاپ ست آلمان.

فن380V AC بلبرینگی ( BALL BEARING ) :
41.  فن بلبرینگی 25×80×80 با ولتاژ 380 ولت AC شرکت سان ایس ژاپن.
42.  فن بلبرینگی 38×120×120 با ولتاژ 380 ولت AC شرکت SUN ACE ژاپن.
43.  فن بلبرینگی 50×150×150 با ولتاژ 380 ولت AC شرکت سان ایس ژاپن.
44.  فن بلبرینگی 60×200×200 با ولتاژ 380 ولت AC شرکت SUN ACE ژاپن.
45.  فن بلبرینگی 60×220×220 با ولتاژ 380 ولت AC شرکت سان ایس ژاپن.

فن DC 24Vبلبرینگی ( BALL BEARING ) :
46.  فن بلبرینگی 25×80×80 با ولتاژ 24 ولت DC شرکت سان ایس ژاپن.
47.  فن بلبرینگی 38×120×120 با ولتاژ 24 ولت DC شرکت SUN ACE ژاپن.
48.  فن بلبرینگی 50×150×150 با ولتاژ 24 ولت DC شرکت سان ایس ژاپن.
49.  فن بلبرینگی 60×200×200 با ولتاژ 24 ولت DC شرکت SUN ACE ژاپن.
50.  فن بلبرینگی 60×220×220 با ولتاژ 24 ولت DC شرکت سان ایس ژاپن.